Certifikatat ISO

SISTEMI I INTEGRUAR I MENAXHIMIT, NË AUTORITETIN PORTUAL DURRËS, I CERTIFIKUAR NGA QUALITY AUSTRIA MË 07.04.2021, PËRBËHET NGA:

ISO 9001:2015 Menaxhimi i cilësisë

ISO 9001 përcaktohet si standard ndërkombëtar që specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë. Organizatat përdorin standardin për të treguar aftësinë për të siguruar vazhdimisht produkte dhe shërbime që plotësojnë kërkesat e klientit dhe kërkesat rregullatore (si psh të rregullores së organizatës, kërkesat ligjore etj).

ISO 9001:2015 aplikohet tek çdo organizatë pavarsisht madhësisë ose indrustrisë.

Përdorimi i Standartit ISO 9001 i ndihmon organizatat e të gjitha llojeve:

 • Të organizojnë proceset
 • Të përmirsojnë eficencën e proceseve
 • Përmirsimi i vazhdueshëm

ISO 9001 bazohet në metodologjinë e veprimit planifiko-bëj-kontrollo-vepro dhe siguron një qasje të orientuar drejt procesit për dokumentimin dhe rishikimin e strukturës, përgjegjësive dhe procedurave të kërkuara për të arritur një menaxhim efektiv të cilësisë në një organizatë. Seksione specifike të standardit përmbajnë informacion për shumë tema, të tilla si:

 • Kërkesat për një Sistem të Menaxhimit të Cilësisë, përfshijnë informacionin e dokumentuar, planifikimin dhe përcaktimin e ndërveprimeve të procesit
 • Përgjegjësitë e menaxhmentit
 • Menaxhimi i burimeve, përfshirë burimet njerëzore dhe mjedisin e punës së një organizate
 • Realizimi i produktit, përfshirë hapat nga dizenjimi deri tek shpërndarja
 • Matja, analizimi dhe përmirësimi i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë përmes aktiviteteve si auditimet e brendshme dhe veprimet korrigjuese dhe parandaluese

ISO 14001: 2015 MENAXHIMI I MJEDISIT

ISO 14001: 2015 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit mjedisor që një organizatë mund të përdorë për të rritur performancën e saj mjedisore. ISO 14001: 2015 është menduar për përdorim nga një organizatë që kërkon të menaxhojë përgjegjësitë e saj mjedisore në një mënyrë sistematike që kontribuon në shtyllën mjedisore të qëndrueshmërisë.

ISO 14001: 2015 ndihmon një organizatë të arrijë rezultatet e synuara të sistemit të saj të menaxhimit mjedisor, të cilat sigurojnë vlerë për mjedisin, vetë organizatën dhe palët e interesuara. Në përputhje me politikën mjedisore të organizatës, rezultatet e synuara të një sistemi të menaxhimit mjedisor përfshijnë:

 • Përmirësimi i performancës mjedisore;
 • Përmbushjen e detyrimeve të pajtueshmërisë;
 • Arritjen e objektivave mjedisorë.

 

ISO 14001: 2015 është i zbatueshëm për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia, lloji dhe natyra, dhe zbatohet në aspektet mjedisore të aktiviteteve të saj, produkteve dhe shërbimeve që organizata përcakton se mund të kontrollojë ose të ndikojë duke marrë parasysh një perspektivë të ciklit të jetës. ISO 14001: 2015 nuk përcakton kriteret specifike të performancës mjedisore. ISO 14001: 2015 mund të përdoret plotësisht ose pjesërisht për të përmirësuar sistematikisht menaxhimin e mjedisit.

ISO 45001: 2018 MENAXHIMI I SIGURISË SHE SHËNDETIT NË PUNË

ISO 45001: 2018 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë (OH&S) dhe jep udhëzime për përdorimin e tij, për të mundësuar organizatat të sigurojnë vende pune të sigurta dhe të shëndetshme duke parandaluar dëmtimet e lidhura me punën, si dhe duke përmirësuar në mënyrë aktive performancën e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë.

ISO 45001: 2018 është i zbatueshëm për çdo organizatë që dëshiron të krijojë, zbatojë dhe mirëmbajë një sistem të menaxhimit të OH&S për të përmirësuar shëndetin dhe sigurinë në punë, eliminimin e rreziqeve dhe minimizimin e rreziqeve të OH&S (përfshirë mangësitë e sistemit), përfitimin e mundësive të OH&S dhe adresimin e menaxhimit të jokonformiteteve të sistemit.

ISO 45001: 2018 ndihmon një organizatë për të arritur rezultatet e synuara të sistemit të saj të menaxhimit të OH&S. Në përputhje me politikën e OH&S të organizatës, rezultatet e synuara të një sistemi të menaxhimit të OH&S përfshijnë:

 • përmirësimi i vazhdueshëm i performancës së OH&S;
 • përmbushjen e kërkesave ligjore dhe kërkesave të tjera;
 • arritjen e objektivave të OH&S.

ISO 45001: 2018 është i zbatueshëm për çdo organizatë pavarësisht nga madhësia, lloji dhe aktivitetet e saj. Është i zbatueshëm për rreziqet e OH&S nën kontrollin e organizatës, duke marrë parasysh faktorë të tillë si konteksti në të cilin vepron organizata dhe nevojat dhe pritshmëritë e punonjësve të saj dhe palëve të tjera të interesuara.

ISO 50001:2018 MENAXHIMI DHE EFIÇENCA E ENERGJISË

Ky standart specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të energjisë (EnMS). Rezultati i synuar është t’i mundësojë një organizate të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë dhe EnMS.

Standarti ISO 50001:2018:

 • është i zbatueshëm për çdo organizatë, pavarësisht nga lloji, madhësia, kompleksiteti, vendndodhja gjeografike, kultura organizative ose produktet dhe shërbimet që ofron;
 • është i zbatueshëm për aktivitetet që ndikojnë në performancën e energjisë që menaxhohen dhe kontrollohen nga organizata;
 • është i zbatueshëm pavarësisht nga sasia, përdorimi ose llojet e energjisë së konsumuar;
 • kërkon demonstrim të përmirësimit të performancës së vazhdueshme të energjisë, por nuk përcakton nivelet e përmirësimit të performancës së energjisë që duhen arritur;
 • mund të përdoret në mënyrë të pavarur, ose të jetë në linjë ose e integruar me sisteme të tjera të menaxhimit.