Siguria Navigacionale

Siguria navigacionale në Portin e Durrësit garantohet nga:

Sinjalistika detare (fenerët ndricues) e cila mbulohet nga Shërbimi Hidrografik Shqiptar dhe orienton drejt të gjitha anijet (mjetet lundruese) që i afrohen portit dhe radës së Durrësit për të shmangur përplasjet apo rënien në cekëtinë.
Të dhëna më të hollësishme mbi sa më sipër janë të pasqyruara në hartat navigacionale të cilat disponohen nga Shërbimi Hidrografik.
Shërbimi i pandërprerë i monitorimit të trafikut detar në Kapitenerinë e Portit ka instruksion të detajuar mbi detyrat që duhet të kryejë gjatë komunikimit me anijet(mjetet lundruese) që i afrohen portit apo radës së Durrësit për ti orientuar në funksion të manovrave të sigurta për qëndrim në radë(spirancë)apo hyrje në port.

Shërbimi i pilotim-omerxhimit.

Ruajtja dhe mirëmbajtja në vazhdimësi e basenit ujor brenda portit (akuatoriumit)nga rënia , hedhja e materialeve apo ngarkesave të forta, zhvendosja e mjeteve lundruese që mbyten, si dhe e kanalit të hyrjes.
Bashkëveprimi me APD-në për krijimin e kushteve dhe riparimin e defekteve në rast të dëmtimit të kalunjve në kalata, gomave mbrojtëse, përdorimit të fenerëve etj.
Shfrytëzimi i kapaciteteve riparuese të anijeve(mjeteve lundruese) të kantierit detar Durrës-Kurum për raste rutinë( të planifikuara) dhe të rastit.
Shfrytëzimi i kalatës së pritjes për veprime parapregatitore të anijeve për lundrim.