Programi Transparencës

Programi i Transparencës

Rreth Autoritetit

Struktura organizative/Organigrama

Funksionet dhe detyrat e APD

Kuadri ligjor i APD

Ligjet

Vendimet e Këshillit Drejtues

Vendime të Këshillit të Ministrave

Kodi Detar

Ligji Për Autoritetin Portual

Misioni APD

NIPT

E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar
 • Koordinatori : Elitjona Doko
 • E-mail: [email protected]
 • Numri i gjelbër: 08007374
 • Tel: 042 221956
 • Adresa: Tregtare, Lagjja nr. 1
 • Orari
  • E hënë – E enjte: 08:00 – 16:00
   E premte: 08:00 – 14:00

Model Format Ankese

Model kerkese per informim

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi APD
Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të APD
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga APD

Rregullorja e përdorimit të portit

Shërbimet portuale online

Operatorët Portualë

Shërbime për anijet/agjencitë detare dhe spedicionere

Shërbime për automjete,kompani transporti dhe furnizimi të anijeve

Shërbime për automjete,kompani transporti dhe furnizimi të anijeve

Hapësirat portuale

Libri Tarifave

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të APD
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Kontrolli i dokumentacionit

Procedura model

Kategoritë e informacionit

Masterlista e dokumentave te kontrolluara

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga APD

Politikat dhe procedurat e përfitimit të shpërblimeve suplementare dhe ndihmave financiare në Autoritetin Portual Durrës

Procedura e ndjekur për përfitimin e kësaj ndihme financiare

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga APD

Njoftime të ndryshme

Raport I anijeve të transportit

Publikime

Statistika

Projekte

Raporte financiare

Pyetje të shpeshta


Projektligj për miratimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company, sh.a. dhe NSHMI Development l.l.C, në lidhje me projektin e investimit strategjik “Marina & Jahtet e Durrësit”

Shënim: APD vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Programi i Transparencës së APD miratuar me Urdhrin Nr. 2342, 30.06.2021