Misioni dhe Vizioni

MISIONI

  • Me menaxhim efiçent t’i mundësojme komunitetit të transportit, klientëve portualë, përdorimin e faciliteteve të portit, duke ofruar shërbim cilësor e të besueshëm për kalimin e mallrave nga transporti detar në atë rrugor, hekurudhor me çmime konkurruese dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të ruajtjes së mjedisit.
  • Siguron shërbime të besueshme dhe të përgjegjëshme.
  • Mbështet zhvillimin e komuniteteve dhe mjedisit.
  • Krijon marrëdhënie reciproke të dobishme, të barabarta dhe të ndershme me partnerët si dhe me ofruesit e shërbimeve.
  • Siguron një punësim kuptimplotë dhe fitumprurës, si dhe krijon një mjedis edukues, i cili promovon përmirësimin e vazhdueshëm portual.

VIZIONI

Nëpërmjet shërbimit cilësor operacional portual të shtojë vlera në imazhin dhe reputacionin e vendit.

“Në një të ardhme të afërt, APD do të ketë siguruar shërbime portuale të standareve globale”

“PËR TË KRIJUAR, ZHVILLUAR, RREGULLUAR, MENAXHUAR DHE OPERUAR NJË SISTEM PORTUAL KOMBËTAR TË RACIONALIZUAR NË MBËSHTETJE TË TREGTISË DHE ZHVILLIMIT KOMBËTAR”