Rregullorja e përdorimit të portit

Në zbatim të Ligjit nr. 9251, datë 08.07.2004 “Kodit Detar i Republikës së Shqipërisë”, të Ligjit nr. 9130, datë 08.09.2003 “Për Autoritetin Portual”; të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; të Ligjit nr. 10 081, datë 23.02.2009 “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”; të Ligjit nr. 168/2013 “Për Sigurinë në Anije dhe në Porte”; të Ligjit nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”; të Ligjit nr. 15/2016 “Për Parandalimin dhe Luftimin e Infeksioneve dhe Sëmundjeve Infektive”; të Ligjit nr. 9428, datë 13.10.2005 për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për Krijimin e Lehtësive për Trafikun Ndërkombëtar Detar” (Londër më 09.04.1965); Udhëzimi nr. 2565, datë 23.05.2016 “Mbi Përcaktimin e Kushteve, Procedurave dhe afateve të Vlefshmërisë së Licencave për Ushtrimin e Veprimtarive të Shërbimeve Portuale, Shkaqet e Pezullimit apo Revokimit të tyre”;

Udhëzimi nr. 883 datë 21.12.2018 “Për Përcaktimin e Kushteve, Procedurave dhe Afateve të Vlefshmërisë së Liçencave për Ushtrimin e Veprimtarisë së Transportit Kombëtar dhe Ndërkombëtar Detar për Automjete dhe/ose Udhëtarë dhe Shkaqet e Procedurat e Pezullimit apo Revokimit të tyre”, me qëllim zbatimin e një strategjie zhvillimi në infrastrukturë, superstrukturë, pajisje, burime financiare dhe njerëzore, si dhe ofrimin e një mbështetje efektive për të bërë më të frytshëm dhe më të orientuar nga ana tregtare, për të rritur konkurrencën, për të ndihmuar në lehtësimin e procesit për kryerjen e operacioneve në Portin e Durrësit…

Rregullorja Operacionale Shkarkoje

Telefononi në numrin pa pagesë : 0800 73 74

Ose të na vizitoni në faqen tonë zyrtare: http://localhost/apd

Qytetarët të parët!