APD: NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PRANË FORCAVE TË SIGURISË PORTUALE/ 10 shtator 2020

Autoriteti Portual Durrës njofton shpalljen e dy vendeve vakante pranë Forcës së Sigurisë Portuale, në pozicionet Zv. Drejtor (Administrativ) FSPD dhe Specialist prane FSPD-së. Kandidatët, të cilët aplikojnë për të ushtruar detyrën e sipërpërmendur duhet të dorëzojnë deri më datë 10.10.2020 pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Pagave dokumentacionin e kërkuar sipas Udhëzimit Nr.7 datë 11.06.2015 të Ministrit të Transporteve dhe Infrastrukturës “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të Forcës së Sigurisë në Portet Detare të Republikës së Shqipërisë”.

1- Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore te Zv. Drejtor Administrativ, FSPD.

 • Zëvendësimin e Drejtorit të Divizionit të FSPD-së, në mungesë dhe me urdhër për kryerjen e detyrave të tij.
 • Organizimin dhe drejtimin e detyrave administrative të forcës së sigurisë të portit në nivelin e sigurisë detare për momentin e dhënë në përputhje me Kodin NSAP si dhe legjislacionin kombëtar.
 • Marrjen e masave që punonjësit e salles operative dhe sektorit të lejeve të FSPD-së t’i kryejnë detyrat në përputhje me proçedurat operative dhe kodet e sjelljes.
 • Për të vlerësuar dhe për t’i këshilluar Drejtorit të FSPD-së ndryshime dhe përmirësime administrative.
 • Bashkërendimin e detyrave të FSPD-së me njësi të tjera në port si p.sh. Kapiteneria, Policia, Dogana, PMNZSH, Mjedisi dhe Forca Detare sipas udhëzimeve të Drejtorit të FSPD-së.
 • Mbledhjen dhe vlerësimin e informacionit nga punonjësit e sigurisë rreth të gjitha incidenteve dhe dhënien e mendimeve për përmirësime në fushën e sigurisë; paraqitjen e këtyre Drejtorit të Divizionit të FSPD-së.
 • Marrjen e masave që të gjithë punonjësit e sallës operative dhe sektorit te lejeve të jenë të ndërgjegjshëm për detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.
 • Marrjen e masave që shefi i Sallës Operative dhe pergjegjësi i sektorit të lejeve të mbajnë përgjegjësi për punën dhe sjelljen e punonjësve të tyre dhe të raportojnë e çdo lloj cenimi të rregullores së brendshme të FSPD-së.
 • Raportimin tek Drejtori i FSPD-së të çdo shkeljeje të “Rregullores së FSPD-së” dhe propozon masa disiplinore  të argumentuara me shkrim për të gjithë punonjësit që janë në varësi të tij.
 • Marrjen e masave që të gjitha incidentet, psh. kërcënimet me bombë, kapje armesh, kapje sendesh dhe lëndësh të tjera të rrezikshme, ose çfarëdolloj sendi i kapur që konsiderohet si kërcënim ndaj sigurisë, të raportohen siç duhet.
 • Marrjen e masave për të përgatitur një raport rreth punës së kryer gjatë 24 orëve, sipas formularit te miratuar për këtë qëllim Raport Ditor.
 • Mbikqyr administrimin e pajisjeve, sistemeve , armatimi dhe ambienteve të Forcës së Sigurisë.
 • Paraqitjen e rekomandimeve Drejtorit të FSPD-së për kërkesat për pajisje dhe mirëmbajtje.
 • Të rishikojë Formularin e raportimit të incidenteve të sigurisë në bashkëpunim me Zv/Drejtorin Operativ.
 • Miraton planizimin e grafikut të paraqitur nga Shefi i Sallës Operative dhe Përgjegjësi i Sektorit të Lejeve.
 • Bashkëpunon me OSP për zhvillimin  e trajnimeve, stërvitjeve dhe ushtrimeve sipas kërkesave të Kodit NSAP si dhe planit vjetor, për të gjithë punonjësit e FSPD-së.
 • Propozon te Drejtori i FSPD-së, planet vjetore të trajnimeve, planin e lejeve te zakonshme për personelin në varësi.
 • Mban të gjitha aktet ligjore,  rregulloret dhe memorandumet e mirëkuptimit që kane lidhje me veprimtaritë e sigurisë detare dhe organet që kanë të bëjnë me to.
 • Mban evidenca të azhumuara për të gjithë personelin në vartësi.
 • Zbaton urdhra dhe detyra të ndyshme të marra nga Drejtori i Divizionit në varësi të situatës, etj.

2Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore të Specialistit të FSPD-së.

 • Njohjen e gjithë legjislacionit përkatës kombëtar dhe ndërkombëtar, për të tre nivelet e sigurimit detar në kuadrin e detyrave dhe veprimeve të forcës së sigurisë.
 • Dhënia e asistencës ligjore për zbatimin e legjislacionit detar sipas nevojave të FSPD-së dhe APD-së.
 • Hartimin e procedurave standarde për FSPD-në në lidhje me zbatimin e legjislacionit detar kombëtar dhe ndërkombëtar të cilat lidhen me sigurinë portuale.
 • Hartimin e procedurave standarde për FSPD-në në lidhje me zbatimin e plan-vendosjes së miratuar nga OSP dhe ASHSP.
 • Propozon ndyshime në kuadër të plan vendosjes së FSPD për t’iu përshtatur kushteve dhe ndyshimeve të situatës.
 • Merr pjesë në sipërmarrje bashkëpunimi në një nivel teknik dhe punon brenda ekipeve  për të siguruar që zgjidhjet informatike dhe dizenjot e  propozuara të jenë të sakta dhe të  kenë minimumin e riskut teknik.
 • Merr vendime  brenda sferës së vet të përgjegjësisë dhe autoritetit të deleguar.
 • Zbaton programin ekonomik  të miratuar nga Drejtoria Ekzekutive e Autoritetit Portual .
 • Është pjesë e zinxhirit dhe e trajtimit për furnizimet me pjesë këmbimi në kuadër te sigurisë dhe kodit ISPS.
 • Vlerëson çështje teknike në mënyrë që të japë dhe të zhvillojë propozime në përmirësim të procesit.
 • Prodhon dhe harton të plotë e të saktë dokumentacionin për procedurat e prokurimeve sipas objektit të përcaktuar në regjistrin e parashikimit të prokurimeve publike për vitin aktual, në zbatim rigoroz me ligjet dhe rregullat e prokurimit publik.
 • Zhvillon aftësitë për të qenë në gjendje të ofrojë shërbime më efektive duke kërkuar  ndarjen e praktikës së mirë dhe njohurive me rezultat, për të përmirësuar vazhdimisht praktikat e punës.
 • Vlerëson  zgjidhjet/opsionet teknike, dhe  përgatit raporte me rekomandimet e sugjeruara për të mbështetur zgjidhjen e problemeve dhe përmirësimin e sigurisë portuale.
 • Zbaton urdhra dhe detyra të ndyshme të marra nga eprorët në varësi të situatës,etj.