APD: NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PRANË FORCAVE TË SIGURISË PORTUALE

Autoriteti Portual Durrës njofton shpalljen e vendit vakant për:

Zv. Drejtor të Forcës së Sigurisë Portuale pranë APD.

Kandidatët, të cilët aplikojnë për të ushtruar detyrën e sipërpërmëndur duhet të dorëzojnë deri më datë 19.05.2018 pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Promocionit, Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Karrierës në APD dokumentacionin e kërkuar sipas Udhëzimit Nr.7 datë 11.06.2015 të Ministrit të Transporteve dhe Infrastrukturës “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të Forcës së Sigurisë në Portet Detare të Republikës së Shqipërisë