APD: NJOFTIM PËR SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE PRANË FORCAVE TË FSPD

Mbështetur në Ligjin Nr. 9130 datë 08.09.2003 “Për Autoritetin Portual”, Neni 20, Neni 41; VKM nr. 596, datë 10.09.2004 “Për Miratimin e Statusit te Autoritetit Portual dhe për Riorganizimin e tij” Neni 14, Neni 18; Ligji Nr. 168/2013 datë 31.10.2013 “Për Sigurinë në Anije dhe Porte” Neni 34; Udhëzimit Nr. 7 datë 11.06.2015 të Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të Forcës së Sigurisë në Portet Detare të Republikës së Shqipërisë”, Kreu V, Neni 9 Pika 2 dhe Neni 14; Urdhëri Nr. 85 datë 11.06.2015 “Për Miratimin e Rregullores për Forcimin e Sigurisë në Anije dhe në Portet e Hapura të Republikës së Shqipërisë”, si dhe referuar Udhëzimit Nr. 07 datë 11.06.2015 të Ministrit të Transporteve dhe Infrastrukturës “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të Forcës së Sigurisë në Portet Detare të Republikës së Shqipërisë”,

Njoftojmë:

Shpalljen e vendeve vakante për Punonjës të Forcës së Sigurisë Portuale dhe Oficer të

Sigurisë së Zonave pranë Autoritetit Portual Durrës:

  • 1 vend vakant Sekretar, Drejtoria e Forcave te Sigurise Portuale
  • 1 vend vakant Përgjegjës, Mjeti Patrullues, Forcat e Sigurisë Portuale
  • 1 vend vakant Oficer i Sigurisë së Zonave

Kandidatët të cilët aplikojnë për të ushtruar detyrat e sipërpërmëndura duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Promocionit, Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Karrierës, dokumentacionin e kërkuar sipas Udhëzimit Nr.7 datë 11.06.2015 të Ministrit të Transporteve dhe Infrastrukturës “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të Forcës së Sigurisë në Portet Detare të Republikës së Shqipërisë”, deri më date 01.07.2018.