APD shpall një pozicion vakant pranë Divizionit Operacional, kriteret dhe dokumentacionin i kërkuar/ 03 mars 2021

Autoritetit Portual Durrës shpall një pozicion vakant pranë Divizionit Operacional

Kriteret dhe dokumentacionin i kërkuar

APD shpall një pozicion vakant pranë Divizionit Operacional, konkretisht si operator vinçash pranë Sektorit tëAdministrimit të Terminalit Perëndimor General Cargo.  

Aplikimet për këtë pozicion nisnin nga dita e sotme, deri mëdatë 09.03.2021

Dokumentacionin i kërkuar:

1. Librezë Pune.

2. Fotokopje e Librezës së Kontributeve.

3. Fotokopje e Librezës së Energjisë Elektrike

4. Fotokopje Leje Drejtimi

5. Fotokopje e Kartës së Identitetit

6. Çertifikatë familjare.  

7. Raport mjeko-ligjor (i aftë për punë)  

8. Vërtetim Banimi.       

 9. Curriculum Vitae

10. Diplomë e noterizuar + Listë notash e noterizuar

11. 3 copë fotografi   

12. Vërtetim  Prokurorie

13. Vërtetim Përmbarimi

14. Vërtetim Gjykate

15. Dëshmi penaliteti

Arsimimi dhe eksperienca

Të ketë përfunduar arsimin e mësëm- (Dëftesë Pjekurie)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: 

✓ Merr pjesë në planin e dispeçerit të turnit. 

✓ Shoqëron EL/Vinçierin dhe bashkë me të angazhohet në punën përgatitore .

✓ Zhbllokojnë EL/Vinçin nga Ganxhet dhe takot bllokuese. 

✓ Asiston në montimin dhe çmontimin e Grifave ose Parangot e EL/Vinçit 

✓ Ndimon EL/Vinçierin në pozicionimin e EL/Vinçit në Kalatë dhe të përshtashëm me hambarin e anijes. 

✓ Të qendrojë në  gatishmëri për çdo problem që mund tëlindi gjatë procesit të ngarkim-shkarkimit të anijes.

✓ Të asistojë  në marrjen e materialeve nga magazina si dhe ndihmojnë gjatë riparimit të EL/Vinçit.    

✓ Bashkë me EL/Vinxhierin të bëjnë frenimin dhe bllokimin e EL/Vinçit.

✓ Të zbatojë rregulloren e Sigurimit Teknik. 

✓ Të ketë përfunduar arsimin e mësëm- (Dëftesë Pjekurie)