Durrës, 23.07.2014 Njoftim për Shtyp

Ne ambientet e Autoritetit Portual Durres  u organizua nje takim me  perfaqesuesit e Sektorit te Mbrojtjes se Mjedisit dhe Emergjencave, operatoreve portuale si dhe perfaqesues te Universitetit Politeknikt te Tiranes. Qellimi i organizimit te ketij seminari ishte diskutimi mbi sistemin e menaxhimit mjedisor, i cili eshte nje sfide per portet sot. Prof. Tania Floqi, nga UPT, u ndal ne elementet qe duhet te kete nje system menaxhimi mjedisor per portin e Durresit, ne menyre qe te pajiset me Certifikaten e Standarteve ISO 14001.

Implementatimi i nje Sistemi Menaxhimi Mjedisor perben bazen per njohjen dhe vleresimin e aspekteve mjedisore te portit, per te percaktuar programet e menaxhimit dhe permiresimit mjedisor. Nje element i rendesishem i ketij Sistemi eshte zhvillimi i programit per perballimin e emergjencave. Ne lidhje me kete, Znj. Rajmonda Gjata, pergjegjese per planifikimin dhe perballimin e emergjencave ne APD, beri nje prezantim te shkurter per te theksuar rendesine e perfshirjes se te gjithe operatoreve portuale ne rast incidentesh detare.

Eshte e rendesishme krijimi i nje grupi pune per perballimin e situatave kritike mjedisore dhe per rehabilitimin e zonave te ndotura, si nje kerkese qe vjen nga Konventa MARPOL 73/78.

Te gjithe operatoret u njohen me skemen e njoftimit ne rast incidenti detar dhe menyren e veprimit ne raste te tilla. Perfaqesuesit e kompanive koncesionare shprehen interesin per bashkepunim per perballimin e situatave te ndotjeve detare dhe planeve te perbashketa tenderhyrjes.