Durrës, 24.10.2014 Njoftim për shtyp

ËË shtëë zhvilluar ditëë n ë ënjtëë , nëë ambiëntët ë Autoritëtit Portual Durrëë s, sëminari më tëmëë : “Zhvillimi i sistëmit Intërmodal shqiptar nëë pëë rmjët Portit tëë Durrëë sit, nëë zonëë n ë Adriatikut”, organizuar nga Instituti shqiptar i Transportit nw bashkwpunim më APD-nw. Krëu i Autoritëtit Portual Durrëë s, Sëlim Bëlortaja, gjatëë fjalëë s sëë mbajtur ka falëndëruar  Institutin ë Transportit qëë  ka zgjëdhur Portin ë Durrëë sit pëë r organizimin ë këë tij ëvënti, ndëë rsa ka pohuar së kombinimi i shumëë formavë tëë  transportit duhët tëë këtëë si objëktiv parëë sor rritjën ë ëfikasitëtit tëë shëë rbimit. “Nuk ka intermodalitet pa harmonizimin e proçedurave ndërmjet llojeve të ndryshme të transportit, perfshire procedurat                    tarfifore, doganore…. qoftë kjo në nivel nacional, rajonal dhe më gjerë. Pra, përtej ndërveprimit ndërinstitucional që është gjysma e punës, pjesa tjetër është që aktivitete dhe projekte tw tilla të sjellin ndikimin konkret nw        rritjen e efikasitetit për të gjitha llojet e transportit”, ëë shtëë shprëhur z. Bëlortja nëë fjalëë n ë tij.

Në vazhdim Drëjtori i Institutit shqiptar tëë Transporit, z. Thanas Poçi, i ka bëë rëë njëë rëzymë objëktivavë dhë arritjëvë tëë dëritanishmë tëë dy projëktëvë “INTËRMODADRIA” dhë “MËDNËT” , pjësëë ë Programit Ëuropian IPA Adriatic Cross-bordër Corporation Programmë, i cili ofron mundëë si nëë zhvllimin ë iniciativavë bashkëë punuësë nëë rajonin ë Adriatikut. Gjatw takimit aktorw tw ndryshwm pjësmarrws nw ëvënt kanw dhwnw opinionëd hë mëndimë tw ndryshmw nw lidhjë më zhvillimin ë transportit multimodal nw Shqipwri dhë rajon. Mëë tëj, nëë pjësëë n ë dytëë tëë ëvëntit të koncëptuar si “Dita ë Karriërëë s”, u prëzantuan oportunitët qëë ofron sëktori dëtar nëë punëë sim, nëë profilët profësionalë qëë opërojnëë nëë portë. Studëntëë t rëalizuan njëë vizitëë nëë sëktorëë tëë ndryshëë m tëë Portit, dukë u njohur më to nga afëë r. Tëë ftuar tëë tjërëë nëë takim ishin grupët ë intërësit nga fusha ë transportit; Instituti i Transportit; Porti i Vlorëë s, Sarandëë s, Shëë ngjinit; Pëë rfaqëë suës tëë Doganëë s Durrëë s; Pëë rfaqëë suës tëë Administratëë s Dëtarë; Agjënci dëtarë spëdicionërë; Kompanitëë ë ngarkim-shkarkimit; Kompanitëë koncënsionarë qëë opërojnëë nëë Portin Durrëë s, ëtj.