Durrës më,23.05.2014 Njoftim për shtyp

Eshte zhvilluar ne Trieste te Italise takimi I radhes mbi Platforma multimodale Adriatik-Danub-Deti i Zi, ku Autoriteti Portual Durres u perfaqesua nga Mirela Shani, pergjegjese e njesise se promocion, partneritetit dhe mardhenieve me jashte dhe Elitjona Doko, Zedhenese Shtypi. Takimi u mbajt data 14-16 Korrik qe konsistonte ne nje mbledhje e Bordit Ekzekutv dhe e grupeve te punes 2 ( WP2 qe trajton promocionin dhe shpendrnarjen e informacionit) , 4 (WP4 qe trajton promocionin dhe shpendrnarjen e informacionit) , dhe 7 (WP7 qe trajton promocionin dhe shpendrnarjen e informacionit) te Projektit ADB. Kjo mbledhje e cila u zhvillua sipas agendes bashkengjtur trajtoi problemet kryesore te projektit ne fazen perfundimtare te tij.

Per grupet e punes WP4 dhe WP7 u diskutua ne lidhje me rolin e doganave si thelbesor per zhvillimin e transportit multimodal, pasi pengesat ne procedurat doganore mund te cojne ne nderprerjen e zinxhirit te nderthurur te menyrave te ndryshme te transportit. Edhe pse legjislacioni doganor eshte pak a shume i njohur dhe i harmonizuar ne vendet jashte BE, harmonizimi i procedurave doganore ne porte dhe terminale do ta rriste eficencen ne transferimin e mallrave nga nje menyre transporti ne tjetren.

Nga ana e Autoritetit Portual Durres (si edhe nga te gjithe partnere e projektit) eshte bere nje studim ne lidhje me percaktimin e sistemeve online te menaxhimit doganor si dhe me perfshirjen e stakeholder per te percaktuar interesin e tyre ne kete fushe. Ajo qe pritet nga ky projekt eshte nje vleresim i kostove qe bien mbi transportuesit dhe operatoret, per shkak te problemeve qe lindin nga procedurat doganore si dhe krijimi i mundesise per nje integrim te sistemeve te menaxhimit doganor ne zonen e ADB.

Pergjate koridorit VIII do te zhvillohet nje Sistem menaxhimi portual i integruar, i cili do te jete vazhdim i sistemit ekzistues ICT, si nje hardware kontrolli per trafikun, menaxhimin e dokumentacionit te mallrave, menaxhimin e mallrave te rrezikshme dhe dokumentacionit elektronik per doganat.

WP 7 eshte rezultati final i projektit ADB, dhe synon te tregoje rendesine e komponenteve te platformes Multimodale ADB, ne arritjen e objektivit kryesor, qe eshte permiresimi i cilesise dhe qendrueshmeria ne transportin e mallrave.

Jane percaktuar kater projekte pilote:

  1. Nga Deti i Zi ne vendet e mbyllura (Greqi drejt Bullgari/Rumani dhe “Korridori X”);
  • Adriatiku Verior drejt vendeve te mbyllura (AT/SK/SB/HU);
  • Inter Adriatiku (Korridori VIII) dhe lidhja e sistemeve ICT lokale dhe rajonale; 4)Lumi Danub nga Sllovakia drejt Detit te Zi.

Persa i perket portit te Durresit, ky port ben pjese ne projektin pilot Nr3 -Inter Adriatiku (Korridori

VIII) dhe lidhja e sistemeve ICT lokale dhe rajonale. Projekti synon percaktimin e sherbimeve te transportit te mallrave ndermjet Porteve te Apulias, Malit te Zi dhe Shqiperise, bazuar ne zhvillimin e

Sistemeve te Integruara te Menaxhimit Portual. Sistemi fillimisht do te aplikohet ne Portin e Bar (Mali I Zi) dhe ne Portin e Durresit.

Projekti pilot do te perdore edhe eksperiencat e meparshme bashkepunuese dhe do te tregoje kapacitetin per te tejkaluar veshtiresite brenda zones se Europes Juglindore. Projekti pilot konsiston ne perforcimin e sherbimeve te kontrollit te menaxhimit te trafikut me fasilitetet e tracking/tracing ne secilin port me menaxhim te dokumentacionit per mallrat, qe lejon nje perpunim me te shpejte me procedurat elektronike. Gjithashtu perdorimin e procedurave e-doganore per tre portet duke implementuar sisteme ICT dhe forcimin e sistemit te kontrollit te trafikut te mallrave te rrezikshme.

Persa i perket lidhjes Bari-Durres, projekti perfshin implementimin e Transportit te Sigurt Multimodal përtej Adriatikut, duke përfshirë edhe operatorë të transportit rrugor dhe autoritete lokale.

Ne menyre te vecante u diskutuan gjithashtu edhe probleme te ndryshme te menaxhmit per secilin nga partnered. Nga me te rendesishmit mund te permendim diskutmet ne lidhje me ndryshimet e buxhetin menaxhimin e fondeve dhe levrimin e fondeve per partneret.