Java E Detarisë/ Panelist Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, President i Autoritetit të Kompleksit Portual të Adriatikut Jugor

14.06.2024

🇦🇱”Unë jam shumë i impresionuar. Këtë investim e ndoqa në shtypin e specializuar. Natyrisht, është detyra ime të shoh se çfarë ndodh, veçanërisht duke pasur parasysh marrëdhëniet tregtare midis Italisë dhe Shqipërisë, midis porteve të Pulias dhe dy porteve shqiptare.
Por, duke parë nga dora e parë atë që po ndodh më bëri përshtypje. Është një vizion, që do të thotë se është një planifikim shumë i gjerë i rizhvillimit urban shumë ambicioz sepse nuk është e lehtë të zhvendosësh një port historik tregtar si porti i Durrësit në një zonë tjetër si Porto Romano, dhe mbi të gjitha është ambicioz, realizon një Barcelonë të re.
Dicka të ngjashme e kam parë vetëm në Dubai gjatë shëtitjes, ose në përvojën time, është porti i Barcelonës, po krijohet ideja e një pjese të Barcelonës.
Barcelona ka edhe një pjesë komerciale dhe industriale, por këtu janë ndarë, pjesa turistike e Portit të Barcelonës duket në projektin që shoh këtu në Durrës.
Me siguri do ta projektojë Shqipërinë në jet set ndërkombëtar dhe do t’i lejojë asaj të tërheqë turizëm të ndryshëm nga ai tradicional ne turizem me nivele të larta shpenzimesh.
Unë shoh ankorime të mëdha për mega jahtet që po mbërrijnë në Adriatik, ndaj është mirë që të dyja, Pulia dhe Shqipëria, të kenë infrastrukturë të përshtatshme. Ne po ndërtojmë një port të ngjashëm, një marinë më të vogël në Bari, por duke pasur dy marina të dukshme si Bari dhe Durrësi, të cilat mund të presin mega jahte dhe turizëm të nivelit të lartë, do të mund të krijojnë vlerë të shtuar për të dy vendet”.


🇮🇹”Sono molto colpito. Io ho seguito questo investimento sulla stampa specializzata. Ovviamente e’ il mio lavoro vedere quell oche accade e soprattutto dati i rapport commercili fra l’Italia e l’Albania, fra i porti pugliesi e i due porti Albanesi.
Pero’ effettivamente toccare con mano quello che sta accadendo mi ha veramente molto colpito.
E’ una visione, il che significa che e’ una programmazione molto ampia di riqualificazione urbana ambiziosissima, perché non e’ facile spostare un porto storico commerciale come quello di Durazzo in un’altra zona come il Porto Romano, e soprattutto e’ ambizioso realizzare una nuova Barcellona.
Perché qualcosa di simile a questo io l’ho visto solo a Dubai girando, o nell’esperienza mia e’ il porto di Barcellona, quindi si sta creando l’idea di una parte di Barcellona.
Barcellona ha anche una parte commerciale e industriale, qui invece sono state separate, la parte turistica del Porto di Barcellona effettivamente sembra essere rievocata nel progetto che vedo qui a Durazzo.
Sicuramente proiettera l’Albania nel jetset internazionale e permettera’ di attirare un turismo diverso da quello tradizionale con alte fascie di spending.
Vedo grandi ormeggi per i mega yatch che stanno arrivando in Adriatico, quindi e’ un bene per entrambi, per la Puglia e l’Albania, avere infrastrutture adeguate. Noi stiamo facendo un porto similare, una marina piu piccola a Bari, pero avere due marine che si vedono come Bari e Durazzo che sono in grado di ospitare mega yatch e un turismo di fascia alta, potra’creare un valore aggiunto per entrambi i paesi”.
 ______________________________
 
 🇺🇸”I’m very impressed. I followed this investment in the specialized press. Obviously, it is my job to see what happens, especially given the commercial relations between Italy and Albania, between the Puglia ports and the two Albanian ports. But seeing first hand what is happening impressed me. It is a vision, which means that it is a very broad planning of very ambitious urban redevelopment because it is not easy to move a historic commercial port like the port of Durres to another area like the Porto Romano, and above all it is ambitious to realize a new Barcelona.
Because I have only seen something similar to this in Dubai while walking around, or in my experience, it is the port of Barcelona, the idea of a part of Barcelona is being created.
Barcelona also has a commercial and industrial part, but here they have been separated, the tourist facilities of the Port of Barcelona seems to be recalled in the project I see here in Durres.
It will certainly project Albania into the international jet set and will allow it to attract tourism that differs from the traditional one with high- end levels of consumption. I see large moorings for the mega yachts that are calling in the Adriatic, so it is good for both, Puglia and Albania, to have the adequate infrastructure. We are building a similar port, a smaller marina in Bari, but having two marinas that are visible like Bari and Durres which can host mega yachts and high-end tourism will be able to create added value for both countries”.