Njoftim për zhvillimin e testimit të pilotit/ 15 janar 2021

Më datë 11.02.2021, ora 10.00, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare, pranë Portit Detar Durrës, do të zhvillohet testimi për pilotët dhe ngritjen në kategori.

Subjektet e interesuara si kandidat për pilotë, brenda datës 07 Shkurt 2021, duhet të paraqesin në Drejtorinë e Përgjithshme Detare, dokumentët e cituar me poshtë:


• Kërkesë me shkrim
• C . V
• Dokument identifikues
• Kopje të diplomës së arsimit së lartë (e noterizuar )
• Pasaportë detari dhe certifikatat e kompetencës
• Raport i gjendjes shëndetësore.

Subjektet e interesuar për ngritje në detyrë duhet të paraqesin në Drejtorinë e Përgjithshme Detare, dokumentat e cituar me poshtë:


• Kërkesë me shkrim
• C V
• Dëshmin e pilotit të kategorisë B
• Dokumentacionin përkatës që vërteton kryerjen e aktivitetit për një afat mbi 2 vjet në kategorinë B.
Mosplotësimi i dokumentacionit brenda datës së caktuar ose me mangësi, do të sjellë përjashtimin nga testimi.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptmin!