Si rezultat i takimit të zhvilluar më datë 12.05.2014, mes Autoritetit Portual Durrës dhe partnerëve të Projektit Ten Ecoport, u konkludua hartimi i një plan-veprimi të përbashkët me Portin e Barit, me qëllim krijimin e një zone ekologjike brenda territorit të Portit, për mbledhjen e diferencuar të mbetjeve portuale. Të pranishëm në takimin e zhvilluar ishin partnerët kryesorë të projektit : Porti i Igumenicës(Greqi), ai i Barit(Itali), Drejtues të Autoritetit Portual Durres, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, të Ministrisë së Transportit, Institutit të Transportit, Drejtorisë së Përgjithshme Detare, Kapitenerisë, Forcave të Sigurisë, Rojes Bregdetare, Prefekturës së Qarkut Durrës, Bashkisë Durrës, ARM-ja Durrës, Shoqatave ambjentaliste , Operatorëve dhe kontraktorëve të APD për çështje mjedisore, Mediave, etj.

Fokusi i diskutimeve ishte  zhvillimi dhe implementimi i   menaxhimit mjedisor dhe sistemeve të informacionit,  duke përdorur teknologjinë e përshtatshme në lidhje me mjedisin. Në fjalën hyrëse në emër të APD z. Shaziman Hoxha, përgjegjës i sektorit  të mjedisit, vuri në dukje se misioni i struktures që ai drejton është  “mbrotja e ambientit detar dhe tokësor duke koordinuar punën me aktorët bashkëveprues, me qëllim monitorimin periodik të parametrave mjedisorë mbi cilësinë e ajërit, ujit dhe nivelit të zhurmave, nëpërmjet pajisjeve laboratorike, si dhe monitorimi i planit të menaxhimit  mjedisor për minimizimin e impakteve ambjentale gjatë implementimit të projekteve dhe zhvillimit të operacioneve në port”.

Realizimi I Ecomapping per te gjithe territorin e portit dhe evidentimi i zonave problematike. (sipas Kerkeses se Lider Partnerit)

Ndërkohë, Prof. Leonardo Damiani, përfaqësues i Leader Partner, ka bërë një rezyme të bashkëpunimit të deritanishëm të projektit, duke pohuar se Porti I Durrësit dhe I Barit, kanë qënë Portet pilot të implementiit të projektit, ndrësa ka vlerësuar rezultata e deritanishme dhe ka këkruar që puna të vijojë me të njëjtitn intensitet nga të gjithë aktorët, që janë pjesë e projektit Ten-Ecoport. 

Zona ekologjike për grumbullimin e dieferencuar të mbetjeve portuale parashikon:

-Mbledhjen e diferencuar (lloji I mbejteve të përfshira në mbledhjene  difrencuar, metoda e depozitimit të mbejtes, procesi I ndarjes së mbejteve,..etj)

-Vendndodhja e zonës ekologjike të mbejteve

-Pajisjet e instaluara në zonën ekologjike, karakteristikat kryesore teknike.

Rezultatet e arritura deri tani nga TEN-ECOPORT

Projekti Ten-Ecoport ka ndikuar pozitivisht me punën e bërë nga Drejtoria e Mjedisit pranë APD-së, kryesisht në përmirësimin e menaxhimit të performances mjedisore në portin e Durrësit. Duke implementuar praktikat më të mira për një menaxhim efektiv dhe të qendrueshem. Arritjet e realizuara gjate projektit jane :

  • Rritja e kujdesit rreth avantazheve mjedisore dhe ekonomike te Menaxhimit të Qëndrueshëm të rrjeteve portuale;
  • Përmirësimi I krijimit te grupit të punës të specializuar brenda autoriteteve portuale duke rritur kapacitetit në sistemin EMS ;
  • Zhvillimi i proçesit metodologjike për edukimin dhe trajnimin midis porteve të përfshirë dhe aktorëve – kyç  që operojnë brenda zonës së portit ;
  • Sigurimi i hartave për çështje të caktuara kritike dhe rrezikun e cenimit brenda portit;
  • Sigurimi i një Plan Veprimi të përbashkët të qëndrueshëm  si mjet për zgjidhjen në kohë të çështjes kritike të porteve të përfshira , i zbatuar nga palët e interesuara direkte (portet dhe operatorët e portit);
  • Krijimi i platformave të përhershme diskutimi bazuar në dy nivele : në mes të porteve dhe midis porteve dhe aktorëve që operojnë në zonat portuale;
  • Analiza SËOT dhe perditesimi I saj sipas kerkese se Leader Partner;
  • Kemi realizuar Tavolinen e Rrumbullaket Nr. 1 mbi Menaxhimin e mbetjeve ne fasilitetet portuale;