Nr.____Prot. Durrës më_____._____. 2013 Lënda: Kërkesë për Publikim në Gazetën “Panorama”, “Tema”, “Shqiptare” “Mapo” dhe “Shqiptarja.com”. Tema: Shpallja e konkursit për Drejtorin e Drejtorisë së Auditit të Brendshëm.

Autoriteti Portual Durrës në zbatim të Ligjit Nr.9720, datë 23.4.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar me Ligjin nr.100318, datë 16.09.2010; Udhëzimin e Ministrit të Financave Nr. 12, datë 05.06.2012 “Mbi Proçedurat e Kryerjes së veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”; Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 69, datë 29.09.2010, “Për miratimin e Manualit te Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” dhe Ligjin nr. 7961, date 12.7.1995” Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë “ i ndryshuar, shpall konkursin e “Drejtorit” të Auditit të Brendshëm.

Më poshtë po paraqesim tekstin që kërkojmë të publikohet në gazetën tuaj.

Autoriteti Portual Durrës në zbatim të Ligjit Nr.9720, datë 23.4.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar me Ligjin nr.10318, datë 16.09.2010; Udhëzimin e Ministrit të Financave Nr. 12, datë 05.06.2012 “Mbi Proçedurat e Kryerjes së veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”; Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 69, datë 29.09.2010, “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”, vendosi shpalljen e konkursit për vendin e lirë të punës pranë Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm në pozicionin “Drejtor”:

Kushtet specifike për pranimin e aplikantëve paraqiten si më poshtë:

 1. Ka mbaruar studimet e larta universitare në njërin nga degët: ekonomi, financë, kontabilitet, ose drejtësi.
 2. Duhet të jenë pajisur me dëshminë “Auditues i brendshëm në sektorin publik” dhe të kenë një përvojë pune 5-vjeçare si auditues.
 3. Të njohë mirë normat dhe kërkesat e Ligjit nr.9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, i ndryshuar me Ligjin nr.10318, datë 16.09.2010; Udhëzimin e Ministrit të Financave Nr. 12, datë 05.06.2012 “Mbi Proçedurat e Kryerjes së veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”; Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 69, datë 29.09.2010, “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”,; Kodin etik për auditët e brendshëm si dhe Kartën e Auditimit te Brendshëm të miratuara nga Ministri i Financave.
 4. Të njohë (flasë, shkruaj dhe lexojë rrjedhshëm) një gjuhë të huaj të komunitetit europian (preferohet gjuha anglisht);
 5. Të njohë mirë programet bazë të kompjuterit;
 6. Të njohë normat dhe rregullat e etikës në komunikimin me eprorët dhe kolegët në kushtet e një ambjenti professional

Dokumentat që duhen paraqitur

 1. Kërkesë për të aplikuar për vendin e punës
 2. Curriculum Vitae me të gjitha gjeneralitetet dhe të dhënat mbi edukimin, eksperiencën profesionale, gjuhët e folura etj, e firmosur nga vetë personi;
 3. Fotokopje e diplomës së shkollës së lartë e shoqëruar me listë notash si dhe të gjitha dëshmive, çertifikatave të kualifikimeve profesionale, trajnimeve të ndryshme etj;
 4. Fotokopje e librezës së punës që vërteton eksperiencën e punës;
 5. Referencë pune nga punëdhënës të mëparshem.

Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e lartë-përmendura dorazi ose me postë në adresën e mëposhtme, brenda datës 12 nëntor 2013. Zarfi duhet te jete i mbyllur dhe mbi të, të shkruhet qartë emri i aplikuesit dhe shënimi: “Aplikim për vendin e lirë të punës në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm”. Për më shumë informacion mund të na vizitoni në faqen tonë të internetit www.apdurrës.com.al/zyraeshtypit.

Adresa:

Autoriteti Portual Durrës Sekretaria e Këshillit Drejtues Rruga Tregtare, Durres

Tel. 052 293 577

Shënim:

 • Njoftimi në gazetë do të bëhet për 3 (tre) ditë. Nga data 08, 09 dhe 10 nëntor 2013.
 • Karakteristikat e Publikimit:
  • Publikimi duhet të zë një sipërfaqe prej (15 module) ose 1/4 e faqes,
  • të vendoset në faqen e brendëshme të gazetës,
  • sipërfaqja e publikimit të jetë me ngjyra.

Selim Belortaja Drejtor Ekzekutiv