Portet e qëndrueshme në Rajonin Adriatiko- Jonian, masat e studimit mjedisor

Porti i Durrësit është porti më i madh i Shqipërisë dhe ndodhet në skajin verior të Gjirit të Durrësit. Roli thelbësor i Autoritetit Portual Durrës është zhvillimi i portit, investimi në infrastrukturë më të mirë portuale, vendosja e marrëdhënieve të mira të klientëve me përdoruesit e porteve, zhvillimi aktiv i biznesit për të tërhequr përdorues të rinj të portit dhe nisma për të rritur cilësinë e produktit të përgjithshëm port. Katër operatorë të mëdhenj, tre privatë dhe një publik, trajtojnë të gjitha operacionet e portit. Sidoqoftë Porti i Durrësit përveç vinçave, ngarkesave, terminaleve, anijeve dhe tregtisë ndërkombëtare; është i suksesshëm në një mënyrë tjetër. Mbrojtja e mjedisit është një vlerë thelbësore e portit dhe është një përgjegjësi shumë serioze. Qëndrueshmëria në sistemet e transportit detar është e nevojshme për të siguruar transport të sigurt, efikas dhe të besueshëm të mallrave duke minimizuar efektet negative në mjedis dhe maksimizimin e efikasitetit të burimeve në nivel global.

APD ka një rol të rëndësishëm në menaxhimin e burimeve natyrore më të çmuara, në mbrojtjen e aseteve të komunitetit dhe angazhimin për të minimizuar ndikimet në mjedis. Në zhvillimin e këtij Plani të Veprimit të Qëndrueshëm dhe të Ulët të Karbonit (SUPAIR) të financuar nga programi Interreg ADRION, qëllimi është të inkurajojmë zhvilluesit e porteve dhe operatorët të adoptojnë qasje të qëndrueshme të biznesit dhe të inkurajojnë inovacionin në hartim dhe funksionim.

Autoriteti Portual i Durrësit do të synojë qëndrueshmërinë duke u përqëndruar në tre çështje dhe tema kryesore: (1) Mjedisi dhe zonat përreth (Monitorimi i cilësisë së ajrit dhe emetimet e CO2; menaxhimi i mbeturinave dhe riciklimi i aktiviteteve), (2) Lidhjet e portit të brendshëm (zhvendosja në transportin e ulët të karbonit mënyrat), (3) Konsumi i energjisë (përdorimi i burimeve të rinovueshme).

Palët e interesit, të lidhura me transportin dhe çështjet mjedisore, kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në të cilat janë diskutuar të gjitha zgjidhjet dhe studimet që duhet të bëhen për këtë projekt. Veprimet e propozuara të arritshme në afat të shkurtër ose afatgjatë kanë të bëjnë me:

1- Një plan riciklimi për një port të qëndrueshëm (menaxhim i mbeturinave) përmes krijimit të dokumentit “Një menaxhim i mbeturinave portuale” i prodhuar nga unifikimi i politikës së tyre për pritjen e mbeturinave të operatorëve portual dhe terminal.

2- Plani i mobilitetit për stafin e Portit Durrës. Qëllimi është të krijojmë një “Plan të Lëvizshmërisë së Stafit” si një kontratë midis kompanisë dhe punonjësve të saj që synon të nxisë përdorimin e mënyrës alternative të udhëtimit të gjelbër.

3- Investimi i Energjisë së Pastër (i rinovueshëm) për të rritur efikasitetin e konsumit të energjisë përmes instalimit të sistemit të planit fotovoltaik, shndërrimit të të gjitha automjeteve dhe makinave të përdorura për funksionimin e portit në atë elektrik dhe krijimin e një furnizimi me energji elektrike në breg.

Duke synuar një qasje proaktive ndaj zgjidhjeve të thjeshta mjedisore, të tilla si ulja e konsumit të energjisë dhe përzgjedhja e kujdesshme e materialit, menaxhimi i lëvizshmërisë, zona e hapësirës së gjelbër, ne mund të menaxhojmë ndikimet në komunitetet lokale dhe së bashku të kontribuojmë për t’a bërë portin tonë një vend më të “gjelbër”.