PROCESVERBAL

Ne zbatim te Urdherit te Brendshem mr 2144 date 23.07.2014 “Mbi ngritjen e komisionit per percaktimin e kritereve kualifikuese dhe perzgjedhjen e kandidateve  per strukturen organizative te Sektorit mirmbajtjes teknike te mjeteve, mekanizmave dhe pajisjeve industriale ne APD” Komisioni i perbere nga

 1. Auert Koka Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Emergjencave  Kryetar
 2. Luan Ballshi Drejtor i Drejtorise Zhvillimit
 3. Osman Elezi Pergjegjes i Sektorit Burimeve Njerezore
 4. Eduard Isufi Specialist Sektori mirmbajtjes
 5. Vegim Hoti  Njesia mirmbajtjes Elektronike dhe IT

Ne mbledhjen e tij  te dates06. 08. 2014 pasi diskutoi mbi kriteret kualifikuese per pozicionet referuar struktures organizativete miratuar me VKD numer 21 date 22.07.2014 “Mbi nje ndryshim ne strukturen organizative ,  organogramen dhe nr.e punonjesve” percakton kriteret si me meposhte :

NJESIA ADMIISTRATIVE

 1. Pergjegjes sektori

 Arsimi larte, Inxhiniei mekanike

Pervoje pune ne administim jo me pak se 5 vjet

Pervoje pune ne port jo me pak se 5 vjet

 • Specialist Inxhinjer mekanik teknolog

Arsimi Larte Inxhinieri mekanike

Pervoje pune jo me pak se 5 vjet

 Pervoje pune ne pozicione te ngjashme jo  me pak se 5 vjet

 • Specialist Inxhinjer Elektronik

Arsimi Larte Inxhinieri elektronike

Pervoje pune jo me pak se 5 vjet

 Pervoje pune ne pozicione te gjashme jo me pak se 5 vjet

 • Specialist Inxhinjer Elektrik

Arsimi Larte Inxhinieri elektrike

Pervoje pune jo me pak se 5 vjet

 Pervoje pune ne pozicione te ngjashme jo me pak se 5 vjet

 • Specialist Ekonomist i larte

Arsimi Larte Ekonomik

Pervoje pune jo me pak se 5 vjet

 Pervoje pune si ekonomist ne ndermarrje idustriale jo me pak se 5 vjet

 • Koordinator

Arsimi Larte, mesem mekanik

Pervoje pune ne pozicione te ngjashme jo me pak se 5 vjet

                    BRIGADA ELEKTOMEKANIKE

 1. Kryepunetor

Arsimi mesem, pervoje pune jo me pak se 5 vjet

Te kete aftesi komunikimi dhe te njohe punen ne grup

 • Punetor(4 kater)

. Punetor te kualifikuar elektircist, mekanik, elektoaut etj.

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

                   BRIGADA MEKANIKE

 1.  Kryepunetor

Arsimi mesem, pervoje pune jo me pak se 5 vjet

Te kete aftesi komunikimi dhe te njohe punen ne grup

 • Punetor(6 GJASHTE)

Punetor te kualifikuar, mekanik, xhenerik, llamarinist etj.

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

 1. KAVOQEPES

Punetor Ikualifikuar, mekanik.

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

                 BRIGADA MAKINAVE METAL PRERESE

 1. Tornitor

Punetor i kualifikuar, tornitor

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

 • Frezator

Punetor i kualifikuar, frzator

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

 • Mirmbajtes i makinerive dhe atrecatures

Punetor i kualifikuar, mekanik , elektromekanik

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

                 BRIGADA SALDIM AXHUSTIMIT

 1. Saldator

Punetor i kualifikuar, saldator

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

 • Axhustator

Punetor i kualifikuar, axhustator

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

BRIGADA MIRMBAJTJES MJETEVE ME GOMA DHE GJENERATOEVE

                  1.     Kryepunetor

Arsimi mesem, pervoje pune jo me pak se 5 vjet

Te kete aftesi komunikimi dhe te njohe punen ne grup

 1.  Motorrist

Punetor i kualifikuar, motorrist

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

 •   Xhenerik 2(dy)

Punetor i kualifikuar, Xhenerik

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

 • Elektroaut

Punetor i kualifikuar, elektoaut

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

 • Elektricist

Punetor i kualifikuar, elektricist

Arsimi i mesem, kualifikimi(kategoria)

Pervoje pune

Mosha mbi 25 vjec

Te inteesuarit duhet te paraqesin kerkesat (cv) prane zyrea sektorit Burimeve njerezore deri me date 11.08.2014.

Pas marrjes se te dhenave baze nga konkurentet  Komisioni do te mblidhet per te diskutuar dhe vleresuar performancen e çdo kokurenti dhe do te vendose per listen e punonjesve fitues te cilen do tja paraqese Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv per miratim.

                                                                                       KOMISIONI

                                                                              Auert Koka   ( Kryetar)

Luan Ballshi   (Antar)                    Osman  Elezi  (Antar)         Eduart Isufi    (Antar)        Vegim  Hoti          (Antar)