Tarifat në portin e Durrësit

Në përgjigje të interesimit të disa medieve për Tarifat në portin e Durrësit, po citojmë kodin detar dhe ligjin mbi Autoritetin Portual për të bërë sa më të kuptueshme bazën ligjore nga ku edhe buron e drejta për caktimin e tarifave të APD-së.

Ligji Nr.9251 , date 8.7.2004

“Kodi Detar I Republikës së Shqipërisë”

Pjesa e Tretë

Portet.

Kreu I

Dispozita të përgjithshme

Neni 82

Shërbimet Portuale

 1. Shërbimet portuale përfshijnë apdrkimin, ngarkim-shkarkimin,transbordimin, magazinimin, transportin, mbrojtjen nga zjarri, shërbimin e shpëtimit dhe çdo lloj veprimtarie tjetër që lidhet me mbërritjen dhe nisjen e mjeteve lundruese, si dhe lëvizjen e pasagjerëve e të mallrave brenda dhe jashtë porteve.
 • Shërbimet portuale kryhen nga subjekte publike ose private të licensuara. Përzgjedhja bëhet mbi baza konkurimi.
 • Konkurimi dhe lidhja e kontratës për shërbimet që përmenden shprehimisht në pikën 1 të këtij neni, bëhen nga Administrata Detare.
 • Kontratat për veprimtari jo kryesore lidhen nga Autoriteti Portual.

Neni 84

Tarifat portuale

Tarifat portuale për shërbimet, që legjislacioni në fuqi i cilëson kryesore, përcaktohen nga organet qëndrore shtetërore për detarinë dhe financat, ndërsa tarifat e shërbimeve të tjera përcaktohen me propozimin e Autoritetit Portual dhe me miratimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës e të Ministrisë së Financave çdo muaj dhjetor për vitin pasardhës.

Ligji Nr. 9130, date 8.9.2003

“Për Autoritetin Portual”

Kreu IV

Neni 35

Përcaktimi i Tarifave

 1. Autoriteti Portual cakton tarifat për:
 1. Anijet, mjetet e transportit dhe personat që përdorin portin;
 • Ngarkimin e mallrave në anije, shkarkimin e tyre, tregtimin detar brenda kufijve të portit ose magazinimin në port;
 • Shërbimet që sigurohen nga Autoriteti Portual ose nga një operator i autorizuar, ose ndonjë të drejtë të dhënë prej tij, në lidhje me portin.
 • Autoriteti Portual cakton normën e interesit që kërkon për pagesat e vonuara.
 • Tarifat e përcaktuara nga Autoriteti Portual, sipas pikes 1, janë në një nivel që i lejon atij të veproj në baza vetmbështetëse financiare dhe ato duhet të jenë të arsyeshme dhe të favorshme.
 • Kur tarifat janë propozuar nga një operator që punon në port, Autoriteti portual, pas këshillimit me Këshillin konsultativ të portit, caktojnë një kufi më të lartë të këtyre tarifave.
 • Tarifat tavan, të propozuara nga Autoriteti portual, në përputhje me pikën 4, nuk duhet të rrezikojnë arritjet ekonomike dhe financiare të operuesit.

Pra nga sa u citua më lart (Kodi Detar ligji 9251) duket qartë se në shërbimet që kryhen për përpunimin e anijeve ose trageteve marrin pjesë shumë operatorë, APD-ja është njëra prej tyre.

Operatorët të cilët marin pjesë janë operatorë shtetërorë dhe ato privatë.

Tarifat e shërbimeve të operatorëve shtetërorë janë të rregulluara me ligj, ndërsa ato privatë operojnë në bazë të tarifave të tyre dhe nuk është e drejtë e APD-së që ti vendosë dhe aq më tepër t’i kontrollojë.

Kështu që malli ose pasagjeri, i cili kalon nëpërmjet Portit të Durrësit në koston përfundimtare të shërbimeve të përftuara ka tarifat e shërbimeve nga APD-ja dhe ato të përftuara nga operatorët e tjerë, qofshin ato shtetëror dhe privat.

Në shërbimet që i ofrohet nga APD-ja një mjeti lundrues janë shërbimi I kanalit dhe ai i kalatës, por këtij mjeti i ofrohen shërbime edhe nga subjekte të tjera të cituara më lart, edhe nga kodi detar si shërbimi i pilotit, shërbimi i apdrkjatorit, shërbimi i omerxhatorit dhe ai i agjensisë detare (kompani private), të cilat në koston përfundimtare kanë një peshë të konsiderueshme për mjetin lundrues si dhe nga subjekte shtetërore.

Në përpunimin e mallit (ngarkim apo shkarkim) përveç APD-së marin pjesë edhe shumë subjekte private si spedicioneri, transportuesi, etj., kostot e shërbimeve të të cilëve zenë një peshë të konsiderueshme në përpunimin e ngarkesave , pasagjerëve dhe mjeteve.

Sqarojmë se që nga viti 2012 e deri tani tarifat e shërbimve të cilat ofron APD-ja nuk kanë ndryshuar (me përjashtim të disa rregullimeve të vogla të cilat nuk ndikojnë në koston e përpunimit).